مجموعۀ کامل فایل های صوتی سخنرانی استاد، دهۀ اول محرم ۱۳۹۳ _ مسجد ابوذر